Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset
Godło

RODO

Data aktualizacji: 10.01.2019
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II, ul. Młodzieżowa 44, 89-600 Chojnice, tel. 52 3974100 zwanym dalej szkołą;
  •  Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Chojnicach jest p. Piotr Mełnicki
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Chojnicach jest możliwy pod adresem e-mail sp8chojnice@wp.pl, a także pod adresem wskazanym w pkt. 1;
  • Dane osobowe przetwarzane mogą być w następujących celach:

Dla rodziców:

 Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji do szkoły, realizacji obowiązku szkolnego na podstawie art. 6, ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i h RODO oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w szczególności art. 133 oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dane te będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz przekazywane podmiotom, z którymi szkoła zawrze stosowne umowy powierzenia.

 

W celu udostępniania wizerunku:

 Dane osobowe Pani/Pana i dzieci przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pani/Pana dane osobowe i dane dzieci będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, przypominamy, że może ona zostać wycofana w każdym momencie. Dane osobowe mogą być udostępniane na portalach internetowych oraz mediom regionalnym i ogólnopolskim.

 

Dla pracowników szkoły:

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zatrudnieniem i przebiegiem procesu zatrudnienia oraz przyznawaniem świadczeń socjalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i h RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i będą one przechowywane przez okres 50 lat na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

 

Dla przyszłych pracowników:

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i przechowywane będą przez okres rekrutacji, nie dłużej niż rok czasu po zakończeniu roku, kiedy zostały złożone dokumenty lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

 

Dla kontrahentów:

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia umowy.

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w trakcie przyprowadzania i odbierania ze świetlicy szkolnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dane osobowe przechowane będą do zakończenia edukacji dziecka w placówce. Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane od rodziców/opiekunów prawnych dzieci, do odbioru, których Pani/Pan zostali upoważnieni.

 

Monitorng:

 Państwa dane osobowe w postaci wizerunku rejestrowane za pomocą systemu monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art.  108a ustawy  Prawo oświatowe. Zapisy z monitoringu przechowywane będą nie dłużej niż 3 miesiące.

 

  • Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dzieci oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody;
  • Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01, www.uodo.gov.pl),
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Data dodania: 2018-11-25 14:09:26
Data edycji: 2019-10-03 20:01:01
Ilość wyświetleń: 2054

Kalendarz

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej